Czy uważasz, że Politechnika Łódzka jest uczelnią przyjazną niepełnosprawnym?
Mówiąca strona

Strona dostępna dla osób niewidomych i słabo widzących zgodnie ze standardami Konsorcjum W3C (World Wide Web Consortium, www.w3.org) i WAI (Web Accessibility Initiative, www.w3.org/WAI).

Polecamy

serwis poświęcony działalności PFRONu

 

 

 

 

PRAKTYKI W PARLAMENCIE EUROPEJSKIM DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Parlament Europejski oferuje płatne praktyki osobom niepełnosprawnym. W programie praktyk mogą uczestniczyć zarówno absolwenci studiów wyższych, jaki i osoby nie posiadające wyższego wykształcenia. Program obejmuje pięciomiesięczne płatne praktyki dla osób niepełnosprawnych i jest realizowany równolegle do innych programów staży i wizyt studyjnych w Sekretariacie Parlamentu Europejskiego.

Głównym celem programu jest zaoferowanie pewnej liczbie osób niepełnosprawnych zdobycia istotnego doświadczenia zawodowego poprzez odbycie stażu w Parlamencie Europejskim, dającego im równocześnie możliwość zaznajomienia się z jego działalnością.

Dodatkowe cele to:

- zastosowanie w praktyce wyznawanych przez Parlament Europejski zasad dotyczących równości szans poprzez wspieranie osób niepełnosprawnych w zdobywaniu doświadczenia zawodowego zwiększającego ich szanse na przyszłe zatrudnienie;

- uzyskanie przez Parlament Europejski wkładu i pozytywnego > doświadczenia, jakie niepełnosprawni stażyści mogą wnieść do jego pracy i otoczenia kulturowego;

- przyczynianie się do zwiększania ogólnego stanu świadomości personelu > Parlamentu na temat niepełnosprawności, i pomaganie tym samym w usuwaniu zastrzeżeń i obaw mogących stanowić przeszkody w integracji osób niepełnosprawnych

Osoby ubiegające się o praktyki obowiązkowo:

- posiadają obywatelstwo jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej lub kraju kandydującego;

- mają ukończone 18 lat w dniu rozpoczęcia stażu;

- posiadają dogłębną znajomość jednego z języków urzędowych Unii Europejskiej oraz dobrą znajomość drugiego;

- nie odbyły innego płatnego stażu lub nie były zatrudnione za wynagrodzeniem przez dłużej niż cztery kolejne tygodnie w jakiejś instytucji europejskiej lub na stanowisku przy pośle do Parlamentu Europejskiego;

- przedstawiają zaświadczenie o niepełnosprawności

Kandydaci przyjęci na staż otrzymają miesięczne subsydium. Dodatkowe koszty stażu związane bezpośrednio z niepełnosprawnością mogą być pokryte po przedstawieniu zaświadczeń do wysokości maksymalnie 50% kwoty miesięcznego subsydium.

Terminy nadsyłania zgłoszeń:

- 15 października (praktyki rozpoczynające się 1 marca)

- 15 maja (praktyki rozpoczynające się 1 października)

Fundator

Parlament Europejski - Biuro Informacyjne

email: epwarszawa@europarl.europa.eu

www: http://www.europarl.pl/

ul. Jasna 14/16 a

00-041 Warszawa

tel.: +48 22 595 24 70

 

fax: +48 22 595 24 80

http://www.eurodesk.pl/granty/praktyki-w-parlamencie-europejskim-dla-osob-niepelnosprawnych